ข้าราชการตำรวจ ฝ่ายอำนวยการ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 134

พ.ต.ท.อรรถพล     แพสอาด
ผบ.ร้อย ตชด.134

 

ร.ต.อ.เลิศ   ศักดี
รอง ผบ.ร้อย ตชด.134
ร.ต.อ.เกษม ทองกันยา
รอง ผบ.ร้อย ตชด.134

 

 
ร.ต.ท.ชุมพล   อรุณมาศ
ผบ.มว.ร้อย ตชด.134
ผบ.มว.ร้อย ตชด.134

 

ส.ต.อ.อนุวัฒน์    ทองบุญโท
จ่ากอง ร้อย ตชด.134

 

งานธุรการกำลังพลวินัยและสวัสดิการ
งานการข่าว
งานแผนงานและงบประมาณ
งานแผนงานและงบประมาณ
ส.ต.ต.พันแสง   คัดสูงเนิน
เจ้าหน้าที่
ส.ต.ต.พัชรพล    แก้วธิวัง
เจ้าหน้าที่
ส.ต.ท.พุทธรักษา  พุทธวงศ์
เจ้าหน้าที่
ส.ต.ต.ภาณุวัฒน์    เรือนเงิน
เจ้าหน้าที่
ส.ต.อ.ประดิษฐ์์    ปิ่นทอง
เจ้าหน้าที่
ส.ต.อ.จักรกฤษ    เพ็ชรนคร
เจ้าหน้าท

 

งานส่งกำลังบำรุง
งานจิตอาสาพระราชทานตามแนว
พระราชดำริ และงานกิจการพลเรือน
งานจิตอาสาพระราชทานตามแนว
พระราชดำริและงานกิจการพลเรือน
งานการเงิน
งานการเงิน
ส.ต.ต.ฤทธิชน   โคตรภูเขียว
เจ้าหน้าที่
ส.ต.ต.วิทวัส   กาแก้ว
เจ้าหน้าที่
ส.ต.ต.วสันต์   พิริยะโยธา
เจ้าหน้าที่
ส.ต.ต.สิทธิชัย   โนนสมบัติ
เจ้าหน้าที่
ส.ต.ต.ณัฐวุฒิ    คำภีระ
เจ้าหน้าที่
ด.ต.สรรทัด   ปรีชากุล
เจ้าหน้าที่
ส.ต.ต.ธนัท   กล้ายอดหงษ์
เจ้าหน้าที่

 

งานสื่อสาร
งานพยาบาล
งานขนส่ง
งานขนส่ง
งานขนส่ง
ด.ต.สุพจน์    หอมจันทร์
เจ้าหน้าที่
ส.ต.อ.ธีระศักดิ์   พิระชัย
เจ้าหน้าที่
ด.ต.สันติ   ภิรมย์เบี้ยว
เจ้าหน้าที่
ส.ต.อ.ทองดี   บุญมานัส
เจ้าหน้าที่
ส.ต.อ.ทรงพล   ทองเนื้ออ่อน
เจ้าหน้าที่
ส.ต.ต.วรวิทย์  ขนำก่อแก้ว
เจ้าหน้าที่Border Patrol Police Company 134
Address : 52 หมู่ 2 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี์ Tel. 0-3459-5116 
E-mail : bppc134@gmail.com     
ออกแบบและพัฒนาโดย : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อย ตชด.134