หน้าหลัก
<< กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓๔ ยินดีต้อนรับ >>

              

Picture
ลำดับ   ยศ     ชื่อ ชื่อสกุล
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
หมายเหต

๑.
พ.ต.ต. สมบูรณ์

ขุนไชย

๑๒ ธันวาคม ๒๕๒๙ ถึง ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๕
 

๒.
พ.ต.ท. ไพสันต์
อยู่เยาว์
๑ พฤษภาคม ๒๕๓๕ ถึง ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๓๙
 
 
๓.
ร.ต.อ. เกรียงศักดิ์ ศรีสุวรรณ์
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๓๙ ถึง ๑ กันยายน ๒๕๓๙
รักษาราชการแทน

๔.
พ.ต.ท. พิทักษ์ สารพัฒน์
๑ กันยายน ๒๕๓๙ ถึง ๗ เมษายน ๒๕๔๑
 

๕.
พ.ต.ต. เชน ทรงเดช
๗ เมษายน ๒๕๔๑ ถึง ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
 
๖.
พ.ต.ต. วิโรจน์
สุขเสริม
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ถึง ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
 
๗.

พ.ต.ต.

พัฒน์พงษ์
วัฒนกุล
๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ถึง ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
 
๘.
พ.ต.ต. วรากร
วิทยาบำรุง
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ถึง ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓
 
๙.
พ.ต.ท. อรรถพล
แพสอาด
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึง ปัจจุบัน
 
 Border Patrol Police Company 134
Address  52 หมู่ 2 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี์ Tel. 0-3459-5116 
E-mail : bppc134@gmail.com     
ออกแบบและพัฒนาโดย : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อย ตชด.134