Image 01
มว.ตชด.1341 ฐานปฏิบัติการช่องทางจะแก

-ตาม ว.ร้อย ตชด.๑๓๔ ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๓๐.๒๓๓(๑๓๔)/๕๒๐ ลง ๒๐ มี.ค.๖๓ เรื่อง ให้กำชับกวดขัน ดูแล
การ เข้าประเทศของชาวต่างชาติ
และรายงานผลการปฏิบัติทุกวันนั้น

-มว.ตชด.๑๓๔๑ รับผิดชอบ
ช่องทางจะแก


ขอสรุปผลการปฏิบัติ ดังนี้
    ๒.๑ จำนวนการตรวจ - ครั้ง
    ๒.๒ ชาย     -  คน
    ๒.๓ หญิง    -  คน
-เหตุการณ์ปกติ/เพื่อทราบ

More

Image 02
มว.ตชด.1342 ฐานปฏิบัติการช่องทางสามัคคี

ตาม ว.ร้อย ตชด.๑๓๔ ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๓๐.๒๓๓(๑๓๔)/๕๒๐ ลง ๒๐ มี.ค.๖๓  เรื่อง ให้กำชับกวดขัน ดูแลการเข้าประเทศของชาวต่างชาติ
และรายงานผลการปฎิบัติทุกวันนั้น
-มว.ตชด.๑๓๔๒ รับผิดชอบ
ช่องทางสามัคคีขอสรุปผลการปฎิบัติ ดังนี้
    ๒.๑ จำนวนการตรวจ - ครั้ง
    ๒.๒ ชาย     -  คน
    ๒.๓ หญิง    -  คน
-เหตุการณ์ปกติ/เพื่อทราบ

More
Image 03
มว.ตชด.1343
ฐานปฏิบัติการบ้านปะไรโหนก

-ตาม ว.ร้อย ตชด.๑๓๔ ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๓๐.๒๓๓(๑๓๔)/๕๒๐ ลง ๒๐ มี.ค.๖๓ เรื่อง ให้กำชับกวดขัน ดูแล
การ เข้าประเทศของชาวต่างชาติ
และรายงานผลการปฏิบัติทุกวันนั้น

-มว.ตชด.๑๓๔๓ รับผิดชอบ
ช่องทางกวีวอขอสรุปผลการปฎิบัติ ดังนี้
    ๒.๑ จำนวนการตรวจ - ครั้ง
    ๒.๒ ชาย     -  คน
    ๒.๓ หญิง    -  คน
-เหตุการณ์ปกติ/เพื่อทราบ

More
Image 04
มว.ตชด.1344 บ้านพระเจดีย์ฯ

ภายใต้การอำนวยการของ
พ.ต.ท.อรรถพล แพสอาด
ผบ.ร้อย ตชด.134 ได้สั่งการให้
มว.ตชด.1344 จัดกำพลจำนวน 4 นาย ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด
ช่องทางธรรมชาติ
ป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่ บ.พระเจดีย์สามองค์
ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
ช่องทางพาณิชย์ 2,3,6
  - เหตุการณ์ปกติ
- เพื่อโปรดทราบ

More